Algemene voorwaarden

  • Algemene voorwaarden High Supply:

 Artikel 1 – Algemeen

1.Door gebruik te maken van onze producten en diensten bevestigt en garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent

2.U verplicht zich om alleen juiste persoonlijke informatie te verschaffen en deze binnen tien dagen te wijzigen mocht er een verandering voordoen.

Artikel 2 – Geen onwettig of verboden gebruik

U verplicht zich om onze diensten niet te gebruiken voor illegale doeleinden.

Artikel 3 – Beëindiging

High Supply behoudt zich het recht voor om uw toegang tot alle diensten of een gedeelte daarvan te beëindigen om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid aan de zijde van High Supply.

Artikel 4 – Account  

U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw account en wachtwoord, en draagt de volledige verantwoording voor alle activiteiten die onder uw account of wachtwoord plaatsvinden. U stemt ermee in om High Supply onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw account of wachtwoord. High Supply accepteert geen enkele aansprakelijkheid  voor enig verlies of schade veroorzaakt uit het feit dat u deze bepaling niet nakomt. U stemt er hierbij mee in om High Supply schadeloos te houden en te vrijwaren tegen enige en alle claims die tegen High Supply kunnen worden ingesteld mede door misbruik van uw account en wachtwoord door een onbevoegd persoon.

Artikel 5 - Risico transport

Tijdens het transport van de producten draagt High Supply het risico van schade, verlies of diefstal. Op het moment van de levering van het product gaat dit risico over op u.

Artikel 6 - Levering

Nadat je bestelling is verwerkt duurt het maximaal drie werkdagen voordat je product bezorgd is. Tijdens feestdagen kunnen de bezorgtijden afwijken.

Artikel 7 - Bedenkperiode

Na het ontvangen van de producten mag u de overeenkomst binnen 14 dagen opzeggen op voorwaarde dat de producten volledig intact zijn. U dient High Supply hier via e-mail over te informeren en de producten onmiddellijk te retourneren. U draagt het risico tijdens het retour transport van het product. Als de betaling reeds heeft plaatsgevonden, zal High Supply na ontvangst van de betreffende producten het verschuldigde bedrag (exclusief de verzendkosten) krachtens deze overeenkomst binnen dertig dagen aan u terugbetalen. De verzendkosten voor het retourneren van de producten worden niet vergoed.

Artikel 8 - Garantie

1. Klachten met betrekking tot geleverde producten worden alleen behandeld indien de producten binnen 30 dagen worden geretourneerd aan High Supply, voorzien van een uitgebreide beschrijving van de aard en mate van het defect. Na afloop van deze periode worden de geleverde producten beschouwd als zijnde naar tevredenheid en is de levering onvoorwaardelijk geaccepteerd.

2. Indien High Supply van mening is dat een klacht terecht is, is het bedrijf enkel verplicht om op zo kort mogelijke termijn vervangende producten te leveren. U heeft geen recht op enige schadevergoeding. De kosten van beide zendingen, de reparatie en/of vervanging zijn voor rekening van High Supply.

 3. De garantie waarnaar in dit artikel wordt verwezen, is niet van toepassing in het geval dat het defect volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist, onachtzaam of ondeskundig gebruik en/of indien u enige wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

1.De aansprakelijkheid van High Supply is beperkt tot de garantie die staat vermeld in artikel 8. In elk geval blijft de aansprakelijkheid voor het leveren van defecte producten beperkt tot de directe schade met een maximum van de overeengekomen prijs van de betreffende producten.

2. Onverminderd artikel 9 lid 1, is HighSupply niet aansprakelijk in het geval dat het defect volledig of gedeeltelijk is veroorzaakt door incorrect, onjuist, onachtzaam of ondeskundig gebruik en/of indien u enige wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.

3. U stemt er hierbij mee in om High Supply en enige andere partij die betrokken is bij het creëren, het produceren of de levering van de website of de diensten schadeloos te houden en te vrijwaren tegen enige en alle claims van derde partijen wegens of voortvloeiend uit uw gebruik van de diensten en/of uw schending van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 10 - Bewijs

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, geldt de administratie van HighSupply als overtuigend bewijs van de bestellingen die u heeft gedaan, van uw betaling aan High Supply en de diensten. U stemt er hierbij mee in dat elektronische communicaties als bewijs kunnen worden overlegd.

Artikel 11 - Douane

High Supply kan niet garanderen dat de douaneautoriteiten de goederen die u heeft besteld, niet in beslag zullen nemen. Indien dit het geval is, zal High Supply u niet vergoeden voor enige betalingen.

Artikel 12 - Betaling

In het geval dat u om welke reden dan ook niet betaalt, bent u automatisch in gebreke en bent u de wettelijke rente verschuldigd over het totale factuurbedrag vanaf de vervaldatum evenals alle onkosten voor het innen van betalingen die HighSupply hiervoor moet maken.

Artikel 13 - HighSupply Abonnement 

De mininale abonnementsduur is 3 maanden. Na deze periode is het elke maand mogelijk om jouw abonnement te annuleren. Dit kun je doen door een mail te sturen naar info@highsupply.co. De afzegging van uw abonnement dient u voor de 21ste van de maand in te dienen. Wanneer u dit later doet dan de aangeven periode zal het abonnement nog een maand doorlopen. Geeft u niks aan dan zal de automatische incasso door blijven lopen en onze aan u ook.

Artikel 14 - Diversen

1. HighSupply behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op enig tijdstip te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht bij plaatsing van de gewijzigde Algemene Voorwaarden op het internet.

2. Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangen enige en alle voorafgaande en gelijktijdige overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. Indien wordt bepaald dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig is of onuitvoerbaar, laat een dergelijke niet-rechtsgeldigheid of onuitvoerbaarheid enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden onverlet, welke bepalingen onverminderd van kracht zullen blijven. 

3. Deze Algemene Voorwaarden vallen onder de vigeur van de Nederlandse wet. De arrondissementsrechtbank in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over enige en alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden.